กันทรวิชัย

อำเภอกันทรวิชัย เป็นอีกหนึ่งอำเภอที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป้นพื้นที่ที่มีเศรษฐกิจดีซึ่งเป็นผลมาจากมีมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ ที่ตำบลขามเรียง ในเขตอำเภอกันทระวิชัย ทำได้มีความเจริญ ต่างๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ หอพัก ร้านอาหารต่างๆ ล้วนได้ผลประโยชน์จากนิสิต นักศึกษา

กันทระ, ขามเรียง, อำเภอกันทระวิชัย

กันทระวิชัย  

  คำขวัญอำเภอ
  
     
  กันทรวิชัยเมืองพระ สระบัวคู่บ้าน การเกษตรฟูเฟื่อง พลเมืองอยู่เป็นสุข
     
      
  ที่ตั้ง  
          อำเภอกันทรวิชัย เป็นอำเภอหนึ่งในจำนวน 11 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ ของจังหวัดมหาสารคาม
ที่ว่าการอำเภออยู่ห่างจากจังหวัดระยะทาง 16 กิโลเมตร โดยไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213
มหาสารคาม-กาฬสินธุ์
  
     
  พื้นที่  
          มีพื้นที่ทั้งหมด 412  ตารางกิโลเมตร เป็นเนื้อที่ในเขตเทศบาลตำบลโคกพระ 3.66 ตาราง
กิโลเมตร
  
     
  อาณาเขต  
    ทิศเหนือ
ทิศใต้  
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันตก
 ติดต่อกับ   อำเภอยางตลาด อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์
ติดต่อกับ   อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
ติดต่อกับ   อำเภอกลาไสย กิ่งอำเภอฆ้องชัย จังหวัดกาฬสินธุ์
ติดต่อกับ   อำเภอโกสุมพิสัย อำเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม 
  
     
  สภาพภูมิประเทศ  
          อำเภอกันทรวิชัย มีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบไม่มีภูเขา บริเวณที่ตั้งของตัวเมืองกันทรวิชัย
เป็นที่ดอนสูงกว่าบริเวณอื่น ๆ และจะลาดเอียงลงไปทางทิศใต้ถึงบริเวณลุ่มน้ำชี ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลัก
และเป็นอาณาเขตทางตอนใต้ มีความยาว 30 กิโลเมตร มีพื้นที่เป็นป่าโปร่ง คิดเป็นร้อยละ 10.85
  
     
  สภาพภูมิอากาศ  
          อำเภอกันทรวิชัย มีลักษณะภูมิอากาศแบบมรสุม อากาศแห้งแล้งในฤดูร้อน และฤดูหนาว
ในฤดูฝนมีฝนตกชุก อุณหภูมิเฉลี่ย 28 องศาเซลเซียส โดยจะแบ่งช่วงฤดูกาลในแต่ละเดือนได้ดังนี้               ฤดูร้อนอยู่ระหว่าง เดือนกุมภาพันธ์ -เดือนเมษายน
               ฤดูฝนอยู่ใน ช่วงเดือนสิงหาคม -เดือนกันยายน
               ฤดูหนาวอยู่ระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เดือนมกราคม   
     
  
  
     
  การเมืองการปกครอง
  
     
  จำนวนประชากร   
          – จำนวนประชากรรวมทั้งสิ้น 73,164 คน เป็นชาย 36,293 คน เป็นหญิง 36,871 คน
(ข้อมูลประชากร ณ เดือนธันวาคม 2545)
        – ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 177.5 คน ต่อพื้นที่ 1 ตารางกิโลเมตร
        – จำนวนหมู่บ้านทั้งหมด 179 หมู่บ้าน
        – จำนวนครัวเรือน 14,469 ครัวเรือน
  
     
    
           
    
     
       มีส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาคจำนวน 14 หน่วยงาน ประกอบด้วย  
            1. ที่ทำการปกรองอำเภอกันทรวิชัย
          2. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันทรวิชัย
          3. สำนักงานที่ดินอำเภอกันทรวิชัยและสำนักงานที่ดินจังหวัดส่วนแยกกันทรวิชัย
          4. สำนักงานเกษตรอำเภอกันทรวิชัย
          5. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
          6. โรงพยาบาลอำเภอกันทรวิชัย
          7. สำนักงานสหกรณ์อำเภอกันทรวิชัย
          8. ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอกันทรวิชัย
          9. หน่วยสัสดีอำเภอกันทรวิชัย
          10. สถานีตำรวจภูธรอำเภอกันทรวิชัย มีสถานีตำรวจภูธร ตำบล 3 ตำบลดังนี้
                1. สถานที่ตำรวจภูธรตำบลเขวาใหญ่
                2. สถานีตำรวจภูธรตำบลนาสีนวน
                3. สถานีตำรวจภูธรตำบลมะค่า
           11. สำนักงานวัฒนธรรมอำเภอ
                   อำเภอกันทรวิชัย มีส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อส่วนกลางโดยตรงแต่มีที่ตั้งอยู่ในเขตอำเภอ
มี 4 หน่วยงาน ประกอบด้วย
           1. โรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา 6 แห่ง
          2. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
          3. กลุ่มส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอกันทรวิชัย
          4. สำนักงานสรรพากรอำเภอพื้นที่กันทรวิชัย          มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 11 แห่ง ประกอบด้วย
          1. เทศบาลตำบลโคกพระ มีพื้นที่ 3.66 ตารางกิโลเมตร
          2. องค์การบริหารส่วนตำบล 10 แห่ง ประกอบด้วย
              2.1 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกพระ
              2.2 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
              2.3 องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีนวน
              2.4 องค์การบริหารส่วนตำบลขามเรียง
              2.5 องค์การบริหารส่วนตำบลเขวาใหญ่
              2.6 องค์การบริหารส่วนตำบลขามเฒ่าพัฒนา
              2.7 องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
              2.8 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าขอนยาง
              2.9 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดใส้จ่อ
              2.10 องค์การบริหารส่วนตำบลคันธาราษฎร์          มีรัฐวิสาหกิจ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่
              1. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตส่วนภูมิภาคอำเภอกันทรวิชัย
              2. สำนักงานไปรษณีย์โทรเลขอำเภอกันทรวิชัย
              3. สำนักงานไปรษณีย์โทรเลขมหาวิทยาลัยมหาสารคาม  
     
  โครงสร้างพื้นฐาน
  
     
    
  
     
  คมนาคม
     1. ทางหลวงแผ่นดินสายสำคัญที่สามารถเชื่อมต่อจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 3 สาย ได้แก่
          1. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 สายมหาสารคาม – กาฬสินธุ์ (ถีนานนท์)
          2. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2188 สายกันทรวิชัย – เชียงยืน
          3. ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2203 สายบ้านคันธารราษฎร์ – บ้านมะค่า
     2. ทางหลวงชนบท 7 สาย
     3. ทางหลวงท้องถิ่น 144 สายการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีรายละเอียดดังนี้
       1. โทรศัพท์จำนวน 358 เลขหมาย
       2. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข 2 แห่ง ได้แก่
            2.1 ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขอำเภอกันทรวิชัย
            2.2 ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลขมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
       3. สำนักงานการไฟฟ้าภูมิภาค 1 แห่ง
       4. บ่อน้ำบาดาล 165 บ่อ
       5. บ่อน้ำตื้น 419 บ่อ
       6. ฝายน้ำล้น 13 แห่ง
       7. สระน้ำ หนอง คลอง บึง ห้วย 191 แห่ง
       8. ไฟฟ้า 183 หมู่บ้าน
       9. ประปา ประปาส่วนภูมิภาคจำนวน 1 แห่ง ประปาหมู่บ้าน 83 แห่ง
  
     
  เศรษฐกิจ
  
    
  
      
     
  อาชีพ
       ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพมากกว่า 1 อาชีพ มีรายละเอียดดังนี้

  
              1. ครัวเรือนประกอบอาชีพมากกว่า 1 อาชีพ 13,861 ครัวเรือน
            2. ครัวเรือนประกอบอาชีพอย่างเดียว 601 ครัวเรือน
            3. อาชีพทำนาอย่างเดียว 502 ครัวเรือน
            4. อาชีพค้าขาย 16 ครัวเรือน
            5. อาชีพรับจ้าง 78 ครัวเรือน
            6. อาชีพอื่น ๆ อย่างเดียว 6 ครัวเรือน  
     
   
  
     
  การเกษตร
         เกษตรกรอำเภอกันทรวิชัย ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาเป็นส่วนใหญ่ รองลงมา ได้แก่
ทำไร่ ทำสวนผัก สวนยาง ปลูกไม้ยืนต้น การเกษตรแบบอื่น ๆ การทำเกษตรฤดูแล้ง และการเลี้ยงสัตว์
โดยมีรายละเอียดแต่ละอาชีพดังนี้
           1. การทำนา
               1.หมู่บ้านที่มีพื้นที่ทำนาทั้งหมด 184,030 ไร่                
               2.จำนวนครัวเรือนที่ทำนาทั้งหมด 15,802 ครัวเรือน

           2. การทำไร่
                 ทำพืชไร่อายุสั้น
                      1. ครัวเรือนทำพืชไร่อายุสั้นทั้งหมด 270 ครัวเรือน
                      2. พื้นที่ทำพืชไร่อายุสั้น 460 ไร่                  ทำพืชไร่อายุยาว
                      1. ครัวเรือนทำพืชไร่อายุยาวทุกชนิด 86 ครัวเรือน
                      2. พื้นที่ทำพืชไร่อายุยาว 1,175 ไร่                

           3. การทำสวนผัก
                 1. พื้นที่ทำสวนผักทั้งหมด 55 ไร่
                 2. จำนวนครัวเรือนที่ทำสวนผักทั้งหมด 65 ครัวเรือน

          4. การทำสวนยาง
                1. พื้นที่ทำสวนยางทั้งหมด 60 ไร่
                2. ครัวเรือนทำสวนยาง 4 ครัวเรือน

          5. การปลูกไม้ยืนต้น
                1. พื้นที่ปลูกไม้ยืนต้น 88 ไร่
                2. ครัวเรือนปลูกไม้ยืนต้นเพื่อขาย 13 ครัวเรือน

          6. การทำกิจการเกษตรอื่น ๆ
          ครัวเรือนที่ทำกิจการเกษตรอื่น ๆ 91 ครัวเรือน โดยส่วนใหญ่จะเป็นการรวมกลุ่มกัน
และมีวิทยากรที่เชี่ยวชาญมาถ่ายทอดความรู้ให้มีรายละเอียดดังนี้
                6.1 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร
                    1. เป็นกิจกรรมประเภทกลุ่ม 
                    2. วิทยากรเกษตรกร ชื่อ นางเอมอร นิตยวัน 
                    3. สถานที่ติดต่อ  บ้านเลขที่ 19 บ้านโนน หมู่ที่ 5 ตำบลคันธารราษฎร์
อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4374-4218
                    4. ประเภทของจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีประเภทเป็นประเภทต่อยอด
ที่กลุ่มเกษตรกร กระทำสำเร็จสามารถเป็นตัวอย่างที่ดี          
                    5. เนื้อหาสาระในการถ่ายทอดความรู้ เป็นความรู้เกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้
         การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากพืชสมุนไพร  สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น แชมพูจาก
ว่านหางจระเข้ น้ำยาล้างจาน และผงสมุนไพร
                    6. ระยะเวลาศึกษาดูงาน  สามารถศึกษาได้ ตลอดปี

                6.2 การเพาะเห็ดกระด้าง
                    1. เป็นกิจกรรมประเภทกลุ่ม               
                   2. วิทยากรเกษตรกรชื่อ นายสา ทวีวรรณ               
                   3. สถานที่ติดต่อ บ้านเลขที่ 115 บ้านโนนค้อ หมู่ที่ 6 ตำบลโคกพระ
อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ 0-4374-4277
                    4. ประเภทของจุดถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นประเภทต่อยอด ที่กลุ่มเกษตรกร
กระทำสำเร็จ สามารถเป็นตัวอย่างที่ดี
                    5. เนื้อหาสาระในการถ่ายทอดความรู้ วิธีการเพาะ ส่วนผสมวัสดุเพาะเห็ด
             การบรรจุถุง การนึ่ง การเขี่ยเชื้อเห็ด และการอบถุงเห็ดใช้โรงเรือนเกษตรกร จำนวน
33 ครัวเรือน จำนวนโรงเรือน 105 โรงเรือน 
                   6. ระยะการศึกษาดูงานแบ่งเป็น 3 ช่วงดังนี้
                         ช่วงที่ 1 เดือนพฤษภาคม ถึงเดือนกรกฎาคม
                         ช่วงที่ 2 เดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม
                         ช่วงที่ 3 เดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม                        
                 
               6.3 น้ำสมุนไพรพร้อมดื่ม จากหม่อน
                   1. เป็นกิจกรรมประเภทกลุ่ม               
                  2. วิทยากรเป็นเกษตรกรชื่อ นางจวน เหล่ามูล               
                  3. สถานที่ติดต่อ บ้านเลขที่ 93 บ้านโพธิ์มี หมู่ที่ 19 ตำบลนาสีนวน อำเภอกันทรวิชัย
จังหวัดมหาสารคาม    
                  4. ประเภทของจุดถ่ายทอดเทคโนโลยี จัดเป็น ประเภทต่อยอดที่กลุ่มเกษตรกร
กระทำสำเร็จสามารถเป็นตัวอย่างที่ดี    
                  5. เนื้อหาสาระในการถ่ายทอดความรู้ เป็นความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาแปลงหม่อน
พันธุ์แม่ลูกดก เพื่อนำผลหม่อนผลิตเป็นน้ำผลไม้ตามกรรมวิธีที่ถูกหลักสุขาภิบาล
                  6. ระยะเวลาศึกษาดูงานอยู่ในช่วง ระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนเมษายนของทุกปี 

         7. การทำเกษตรฤดูแล้ง
              1. อำเภอกันทรวิชัย มีพื้นที่ทำเกษตรฤดูแล้งในหมู่บ้าน 538 ไร่
              2. มีจำนวนครัวเรือนที่ทำเกษตรฤดูแล้ง 327 ครัวเรือน         8. การเลี้ยงสัตว์
ประเภทการเลี้ยงสัตว์
 จำนวน (ครัวเรือน)
 

          9. การประมง
              1. ครัวเรือนที่ทำการประมงน้ำจืด 17   ครัวเรือน
              2. เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด          100  ครัวเรือนอุตสาหกรรมในครัวเรือนและหัตถกรรม
          อุตสาหกรรมในอำเภอกันทรวิชัย มีลักษณะเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก เป็นโรงงาน
เกี่ยวกับผลิตผลทางการเกษตร ได้แก่ โรงต้มเกลือและโรงสีข้าว 189 แห่ง โดยแบ่งเป็น โรงสีข้าว
ขนาดเล็ก 165 แห่ง โรงสีข้าวขนาดกลาง 24 แห่ง มีจำนวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพอุตสาหกรรม
ทั้งหมดจำนวน 1,425 ครัวเรือน

การพานิชย์
          อำเภอกันทรวิชัย มี ธนาคาร 2 แห่ง ได้แก่
                1. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด
                2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากันทรวิชัยการบริการ
          อำเภอกันทรวิชัย มีที่พักไว้บริการ นักท่องเที่ยวเป็นบังกะโล 1 แห่ง
ศาสนา
          ประชากรอำเภอกันทรวิชัย นับถือศาสนาแตกต่างกันตามความเชื่อของแต่ละคน แต่
ประชากรส่วนใหญ่ยังคงนับถือศาสนาพุทธ เป็นส่วนใหญ่ รองลงมาเป็นศาสนาอิสลาม คริสต์
และอื่น ๆ โดยมีรายละเอียด ของจำนวนที่นับถือศาสนาต่าง ๆ ดังนี้    

ศาสนา
 จำนวน (คน )
 

การศึกษา
         แบ่งประเภทสถานศึกษาในอำเภอกันทรวิชัย ได้ดังต่อไปนี้
ประเภทสถานศึกษา
 จำนวน (แห่ง)
 
การสาธารณสุข
          อำเภอกันทรวิชัย แบ่งสถานพยาบาลออกเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้

ประเภทสถานพยาบาล
 จำนวน ( แห่ง )
 

สุขภาพอนามัย   
           อำเภอกันทรวิชัย มีปัญหาผู้ป่วยที่เป็นโรคร้ายแรงถึงขั้นเสียชีวิต 4 ประเภทดังนี้           
                  1. เด็กแรกเกิดถึง 1 ปี ตาย 8 คน                                
                  2. มีคนป่วยเป็นโรคคางทูม 11 คน                               
                  3. มีคนป่วยเป็นโรคตับอักเสบชนิดบี 4 คน                                
                  4. มีคนป่วยเป็นโรคเอดส์ 7 คน
        ถึงแม้ว่าจะมีปัญหาเรื่องความเจ็บป่วยแต่ ประชากรก็ยังมีการพัฒนาการสาธารณสุขในหมู่บ้าน
เพื่อสุขภาพที่ดีของประชากรโดย จัดให้มีสวัสดิภาพการรักษาพยาบาล แก่ประชากรจำนวน 31,484 คน
และนอกจากนี้ประชากรทุกครัวเรือนมีอัตราการใช้ส้วมราดน้ำคิดเป็นอัตรา 100 เปอร์เซ็นต์                                                         
สภาพแรงงาน

       การอพยพแรงงานในอำเภอกันทรวิชัย มีการอพยพแรงงานทุกประเภท มีทั้งทำงานในประเทศ
นอกประเทศ สำหรับอุตสาหกรรมที่แรงงานไปทำงานมีทั้ง อุตสาหกรรมโรงงาน การบริการ ประมง
รับจ้างช่างฝีมือ และอื่น ๆ มีรายละเอียดดังนี้ 
พื้นที่ที่อพยพไปทำงาน
 จำนวน (หมู่บ้าน)
 
ยาเสพติด
        ส่วนใหญ่สามารถจับกุมผู้กระทำผิดได้เกือบทั้งหมด เนื่องจาการที่ได้รับนโยบายการปราบปราม
ยาเสพติด จากรัฐบาล และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชากรในทุกพื้นที่ ของอำเภอกันทรวิชัย
ซึ่งมีรายละเอียด การจับกุมและการรณรงค์เกี่ยวกับการต่อต้านยาเสพติดดังนี้
          1. มีการจับกุมผู้กระทำผิด         24     หมู่บ้าน
          2. มีการแจ้งผู้กระทำผิดสารเสพติด 51    หมู่บ้าน
          3. รณรงค์ความรู้ด้านยาเสพติด    175   หมู่บ้าน
          4. ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด              2   หมู่บ้าน
          5. นำผู้ติดยาไปบำบัดรักษา         38   หมู่บ้าน
 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      ทรัพยากรป่าไม้
           ทรัพยากรป่าไม้ที่สำคัญของอำเภอกันทรวิชัย ที่สำคัญมี 2 แห่ง ได้แก่
          1. วนอุทยานแห่งชาติชีหลง
               มีพื้นที่ 200 ไร่ มีสภาพเป็นป่าเบญจพรรณ มีต้นไม้ใหญ่อยู่เป็นจำนวนมาก อยู่ใน
ความดูแลของกรมป่าไม้
         2. ป่าชุมชนบ้านหนองโก ตำบลโคกพระ
               มีเนื้อที่ 500 ไร่

     ทรัพยากรแร่ธาตุ
          อำเภอกันทรวิชัย มีทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญ คือ แร่เกลือหิน พบมากในบริเวณ
ตำบลโคกพระ
 

11 thoughts on “กันทรวิชัย

 1. ตรวจผลฉลากกาชาดที่เว็บไหนคับ 0848971452 ช่วยบอกหน่อยได้ไหมคับ

 2. คิดถึงมหาสารคามมากๆๆโดยเฉพาะเสริมไทยพล่าซ่า ที่เคยเดินเที่ยว

  คิดถึงเพื่อนเก่าๆที่อยู่มหาสารคาม คิดถึงตลาดตัวเมือง อยากไปเที่ยวจังเลย
  อยากเที่ยวงานกาชาดตอนนั้นสนุกมากเลย55555555+

 3. วันนี้โดนตำรวจจราจรที่ปากทางเข้า ม. ใหม่ (มม.ส) เรียกตรวจใบขับขี่มอไชด์ มีคะ หมวกมีคะ
  แต่แม่งหาเรื่องเอาจนได้ ป้ายกรมๆหมดอายุไปเดือนกว่าๆ เรียกเก็บ 200 ในขะที่จ่ายเงินมีรถมอไชด์หลายคันขี่ผ่านไปไม่เรียกทั้งที่ ซ้อนกัน 3 คนไม่มีหมวก ตามมาติดๆไม่มัหมวก 3-4 คันไม่เป็นรไร ทั้งที่เรียกให้ดู เขาตอบว่าไม่ผิด ไม่เข้าใจ ถ้าจะเรียกเก็บเงินก็กรูณาตรวจให้เหมือนกันด้วย กฎหมายมีให้ปฎิบัติเหมือนกันทุกคน ไม่ใช่ ว่าจะเรียกปฎิบัติกับเฉพาะคนที่ดวงซวยเท่านั้นแต่เงินตรงนั้นก็ถือว่าให้บริจาค ทำบุญทำทานแล้วกัน เงินแค่นั้น แต่เสียความรู้สึกมากๆๆๆๆๆๆๆกับการเห็นคนอื่นผิดกฎหมายแต่ไม่โดนเรียก ต่อหน้าต่อตาจะขนาดนั้นเรียกให้ดูแล้วยังตอบกวนตีนว่าไม่ผิด ก็จะได้รู้ว่าตำรวจที่นี่เป็นแบบนี้ ขอให้ส่งต่อๆๆไปด้วยให้ระวังตัวเห็นให้รีบหลบ (ไม่ทันเตรียมเงินบริจาคให้พร้อมด้วย) สังคมแย่ๆๆๆๆเพราะคนพวกนี้ ไม่เกลียดตำรวจแต่อย่าได้เจออีก กรวดน้ำ ให้แล้ว สงสารแต่ตำรวจดีๆก็มีส่วนให้ใหญ่เขาก็ออกปากเป็นเสียงเดียวกันว่าแย่ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

 4. กันทร น่าอยู่นะคะ แต่ที่บ้านน้ำท่วมเกือบจะทุกปี ทั้งที่ติดกับมหาวิทยาลัย ไม่เข้าใจเลย ส่วนตำรวจที่ชอบดักจับเด็กนิสิต เผลอๆ ก็โดนประชาชนตาดำๆ ไปด้วย ก็เจอบ่อยค่ะ ส่วนมากจะเป็นช่วงปลายเดือนค่ะ เพราะเงินเดือนหมดแล้ว ต้องเข้าใจค่ะ เราก็ต้องระวังตัวให้ดีด้วยนะคะ เงินทองเป็นของหายากค่ะ ว่างๆ ก็มาเที่ยวกันทร นะคะ จะพาเที่ยวค่ะ

 5. วันนี่ไปทำบัตรประชาชนมา เห็นสิ่งที่ไม่น่าพอใจอยู่หลายเรื่อง
  อยากจะเรียนต่อท่านนายอำเภอกันทรวิชัยว่า ท่านเคยมาตรวจสอบดูการทำงานของพนักงานหรือไม่ อยากบอกว่าแย่มาก หนึ่งคือ พนักงานเข้างานสาย ปกติส่วนราชการพักกลางวันจาก12.00-13.00 เมื่อถึงเวลาก็ควรเข้างานได้แล้ว แต่ที่เห็นวันนี้มีพนักงานแค่สองคนแต่ที่เหลือถึงบ่ายสองก็ยังไม่มีใครมาไม่รู้จะกินข้าวอะไรนักหนา ต้องให้ประชาชนนั่งรอเป็นเวลานานมากเพราะต่างคนก็ต่างมีธุระต้องทำ แต่กลับมานั่งรอให้เสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ สอง โดยปกติแล้วตรงแผนงทะเบียน แผนกทำบัตรจะให้เรียกตามบัตรคิวแต่มีพนักงานบางท่านเลือกคนมาทีหลังทำก่อนโดยอ้างว่าขอทำเรื่องง่ายๆไปก่อน เรืองยากไว้ทำทีหลัง แต่ทำอย่างนี้ก็ไม่ถูกนะแล้วบัตรคิวจะมีประโยชน์อะไรอย่างนี้มันไม่มีความยุติธรรมเลย และมีหลายคนโวยอยู่เหมือนกัน สาม ตอนที่ทำบัตรประชาชนพนักงานมีสีหน้าบูดบึ้งมาทำให้ ซึ่งดิฉันขอทำบัตรใหม่เนื่องจากบัตรหาย และหายทั้งกระเป๋าตังเลย จึงยื่นใบทะเบียนบ้านให้กับใบ แจ้งเอกสารหายจากสถานีตำรวจให้ จึงโดนพนักงานกล่าวว่าทำให้ไม่ได้ เนื่องจากไม่มีผู้รับรอง แล้วเขาก็ถามหาวุฒิการศึกษาให้เอาวุฒิการศึกษามายื่น คิดว่ามันเกียวกันมั้ย มันไม่เกี่ยวกันเลย ก่อนมาทำก็ได้ไปสอบถามเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียบร้อยแล้วก็บอกว่าทำได้และ ที่ในเมืองบัตรเพื่อนหายก็ไม่เห็นต้องเอาผู้รับรองหรือวุฒิการศึกษามาอ้างเลยเขาก็ยังทำได้ และอีกอย่างหนึ่งนะคะ ที่มหาวิทยาลัยกับกันทรวิชัยก็ไม่ใช่แค่กิโลสองกิโล ขอนึกถึงคนมาไกลบ้างวันนั้นก็แดดร้อนมาก วันนั้นดิฉันไปโดยเปล่าประโยชน์ ถ้าไม่ได้ย้ายทะเบียนมาอยู่อำเภอกันทรวิชัยคงไม่เสียเวลาไปหรอกค่ะ ดิฉันเสียความรู้สึกกับเจ้าพนักงานมากเลยจริงๆคะ ระบบราชการควรมาตรวจสอบการทำงานของพนักงานด้วยนะคะ

 6. ผมว่าน่าจะร้องเรียนไปที่ 1111 เลยครับ ลองโทรไปร้องเรียนดูครับผมก็เคยไม่ได้รับความสะดวกตรงนี้เหมือนกัน จะไปจดทะเบียนสมรถเจ้าที่บอกไม่ได้เอาทะเบียนบ้านมาต้องใช้ตัวจริงเท่านั้น… แต่มาจดที่กรุงเทพฯ เขาทำการคัดสำเนาให้ เราไม่เอาทะเบียนบ้านไปเหมือนกันจด ได้เลย…อย่างนี้คือการที่เจ้าหน้าที่ไม่อำนวยความสะดวกให้ประชาชน ครับ อย่าลืมว่าเงินเดือนของท่าน ทั้งหลายมาจากเงินภาษี ของพวกเราครับ.

 7. อย่าจะทราบข้อมูลประชาชนอำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ในปัจจุบัน เพื่อใช้ในการศึกษางานวิจัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *