พระธาตุนาดูน

วันที่ 20 – 28 กุมภาพันธ์ 2553 ณ บริเวณพระธาตุนาดูน อ. นาดูน จ.มหาสารคาม พระธาตุนาดูน หรือพุทธมณฑลอีสาน เป็นสถานที่ที่ค้นพบหลักฐานทางประวัติศาสตร์โบราณคดีที่แสดงว่าบริเวณ แห่งนี้เคยเป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรื่องของนครจัมปาศรี เมืองโบราณในอดีต อีกทั้งได้ขุดพบสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุบรรจุในตลับทองคำ เงิน และสำริด ซึ่งสันนิษฐานว่ามีอายุอยู่ในพุทธศตวรรษที่ 13 – 15 สมัยทวาราวดี จึงได้สร้างพระธาตุตามแบบสถูปที่ได้ค้นพบ โดยจะมีการจัดงานนมัสการพระธาตุนาดูนขึ้นเป็นประจำในทุกๆ ปี นายนพรัตน์ กอกหวาน ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานขอนแก่น เปิดเผยว่า ในปี 2553 นี้ สำนักงานกองทุนพัฒนาและอนุรักษ์พระบรมธาตุนาดูน ร่วมกับ อำเภอนาดูน หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ในอำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม กำหนดจัด งานนมัสการพระธาตุนาดูน ขึ้นระหว่างวันที่ 20 – 28 กุมภาพันธ์ 2553 ณ บริเวณพระธาตุนาดูน อ. นาดูน จ. มหาสารคาม เพื่อส่งเสริมกิจกรรม เนื่องในวันมาฆบูชา วันสำคัญทางพุทธศาสนา อันเป็นการสืบทอดวิถีปฏิบัติอันดีงามของชาวพุทธให้คงอยู่สืบไป ภายในงานได้จัดให้มีกิจกรรมประกอบด้วย การเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุ การบวงสรวงองค์พระบรมธาตุ การปฏิบัติธรรมวิปัสสนา การทำบุญตักบาตร การสวดมนต์ฟังธรรม ขบวนแห่ประเพณี 12 เดือน การแสดงแสง สี เสียง ประวัติความเป็นมานครจัมปาศรี และการแสดงมหรสพสมโภชตลอดงาน ททท.สำนักงานขอนแก่น จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนนักท่องเที่ยวและผู้สนใจเข้าร่วมงานนมัสการพระธาตุนาดูน ประจำปี 2553 สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนพระธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท์ 043 – 797129 TAT. Call Center 1672