อำเภอบรบือ

อำเภอ บรบือ เป็นอีกหนึงอำเภอที่หากนั่งรถ จากกรุงเทพฯ จะต้องผ่าน ก่อนจะถึง อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคามเป็นอำเภอที่มีพื้นที่มี มันแกว เยอะมาก…และขึ้นชื่อว่ารสชาติ อร่อย หากแวะมาบรบือ ก็ลองชิมได้.

คำขวัญอำเภอ
มันแกวมากเหลือ เกลือใต้ดินมากมี ผ้าไหมดีมากค่า งามสง่าสวนหนองบ่อ ศักดิ์สิทธิ์พ่อปู่จุมคำ รสหวานล้ำแตงโม

ข้อมูลทั่วไป

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมาของอำเภอบรบือ เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2440 ในสมัยนั้นอำเภอบรบือ มีชื่อว่าอำเภอ
ปัจจิมสารคาม ต่อมา ในปี พ.ศ. 2453ได้เปลี่ยนชื่ออำเภอเป็นอำเภอท่าขอนยาง และปี พ.ศ. 2457 ได้มี
การเปลี่ยนชื่ออำเภออีกครั้ง ซึ่งขณะนั้นหม่อมเจ้านพมาศ มลรัตน์ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคาม
ได้ประทานนามอำเภอใหม่จากอำเภอท่าขอนยาง เป็นอำเภอบ่อระบือ ภายหลังการเขียนอักษรเพี้ยนเป็น บรบือ จึงเป็นที่มาของชื่ออำเภอบรบือ มาจนถึงทุกวันนี้

เนื้อที่
อำเภอบรบือ มีพื้นที่ทั้งหมด 723 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่ทำการเกษตร ทำนา

สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป
มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว

การแบ่งเขตการปกครอง


1. ตำบล 15 แห่ง
2. หมู่บ้าน 203 แห่ง
3. เทศบาล 1 แห่ง
4. อบต 15 แห่ง

การคมนาคม
การคมนาคมในอำเภอบรบือ ใช้การจราจรทางบก โดยมีทางหลวงแผ่นดินสายสำคัญที่สามารถ
เชื่อมไปยังจังหวัดใกล้เคียง ได้แก่ ทางหลวงหมายเลข 23 219 2053อาชีพ
1. อาชีพหลัก ได้แก่ การเกษตรกรรม การปศุสัตว์ การอุตสาหกรรม
2. อาชีพเสริม ได้แก่ การพาณิชย์ การบริการ การท่องเที่ยว

การเกษตร
1. ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ
ข้าว พืชไร่ (อ้อย มัน ข้าวโพด) พืชผักต่าง ๆ

2. การทำกิจการเกษตรอื่น ๆ
2.1 การเพาะเห็ดฟางจากการมันสำปะหลัง
1. กิจกรรม ประเภทกลุ่ม
2. ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายบุญหนา มาตเลิง
3. สถานที่ติดต่อ บ้านเลขที่ 85 บ้านเหว่าใหญ่ หมู่ที่ 5 ตำบลโนนราษี อำเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม
4. ประเภทของจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีประเภทต่อยอดที่เกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร
กระทำสำเร็จ สามารถเป็นตัวอย่างที่ดี
5. เนื้อสาระ การเพาะเห็ดฟางจากกากมันสำปะหลัง ให้ได้คุณภาพและผลผลิตสูง
6. ระยะเวลาศึกษาดูงาน พฤศจิกายน ถึงเดือนพฤษภาคม

2.2 การเลี้ยงไก่พื้นเมือง
1. กิจกรรมประเภทบุคคล
2. ชื่อวิทยากรเกษตรกร นายชาย บุญฮวด
3. สถานที่ติดต่อ บ้านเลขที่ 52 บ้านม่วง หมู่ที่ 1 ตำบลหนองม่วง อำเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม โทร. 0-4372-4010
4. ประเภทจุดถ่ายทอดเทคโนโลยี ประเภทต่อยอดที่เกษตรกรกระทำสำเร็จ
สามารถเป็นตัวอย่างที่ดี
5. เนื้อหาสาระในการถ่ายทอด การเลี้ยงไก่พื้นเมืองระยะต่าง ๆ และการให้วัคซีน
6. ระยะเวลาศึกษาดูงานตลอดปี

3. แหล่งน้ำที่สำคัญ ได้แก่
1. ลำห้วยเสียว
2. ลำห้วยเชียงคำ

การพาณิชย์

จำนวนธนาคาร ได้แก่
1. ธนาคารกรุงไทย
2. ธนาคาร ธ.ก.ส.


สังคม

จำนวนประชากร มีจำนวนประชากรโดยแยกเป็นชายและหญิงดังนี้

1. จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 104,312 คน
2. จำนวนประชากรชาย รวม 52,295 คน
3. จำนวนประชากรหญิง รวม 52,017 คน
4. ความหนาแน่นของประชากร 145 คน ต่อ ตารางกิโลเมตร

สถานศึกษา
โรงเรียนมัธยม
– โรงเรียนบรบือวิทยาคาร
-โรงเรียนบรบือ


อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม บรบือ หนองบ่อ มันแกว มันแกวเงินล้าน ตำบลบรบือ

ไลค์ & แชร์:
20

แสดงความคิดเห็น

comments