ชาวตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย ร่วมกันจัดงานประเพณีไหลเรือไฟไทญ้อ เนื่องในวันออกพรรษา

ที่บริเวณสนามกลางบ้านท่าขอนยาง อ.กันทรวิชัย จ.มหาสารคาม ชาวบ้านท่าขอนยางร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาสารคามจัดประเพณีไหลเรือไฟ ออกพรรษาชาวไทญ้อทั้ง 15 หมู่บ้าน เพื่อสืบสานประเพณีที่ดีงาม โดยมีนายทองทวี พิมเสน ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามเป็นประธานเปิดงาน และมีประชาชนชาวตำบลท่าขอนยางเข้าร่วมงานกว่า 1,000 คน               นายศุภชัย บุตราช นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าขอนยาง กล่าวว่า สำหรับการจัดงานประเพณีไหลเรือไฟไทญ้อเนื่องในวันออกพรรษาในครั้งนี้ได้จัดสืบทอดกันมาเป็นประจำทุกปี สำหรับการไหลเรือไฟไทญ้อนั้นเนื่องจากชาวชุมชนท่าขอนยางเดิมที่เป็นชาวญ้อที่ย้ายถิ่นฐานมาตั้งบ้านพักอาศัยอยู่ที่บริเวณดังกล่าว โดยใช้ชื่อว่าบ้านท่าขอนยาง ปัจจุบันมีทั้งหมด 5 หมู่บ้าน               ดังนั้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีออกพรรษาของไทย ชาวตำบลท่าขอนยางจึงร่วมกันจัดประเพณีดังกล่าวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อพัฒนา และเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในบทบาทขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และเผยแพร่ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้อย่างกว้างขวางต่อไป               สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบไปด้วย การแห่ขบวนตำนานงานประเพณีออกพรรษา การแสดงวิถีชาวญ้อที่อาศัยอยู่ในตำบลท่าขอนยาง เพื่อสืบสานให้สืบทอดสู่คนรุ่นหลังต่อไป ขอบคุณข้อมูลจากผู้จัดการออนไลน์

กันทรวิชัย

อำเภอกันทรวิชัย เป็นอีกหนึ่งอำเภอที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเป้นพื้นที่ที่มีเศรษฐกิจดีซึ่งเป็นผลมาจากมีมหาวิทยาลัยตั้งอยู่ ที่ตำบลขามเรียง ในเขตอำเภอกันทระวิชัย ทำได้มีความเจริญ ต่างๆ ตามมา ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจ หอพัก ร้านอาหารต่างๆ ล้วนได้ผลประโยชน์จากนิสิต นักศึกษา      คำขวัญอำเภอ            กันทรวิชัยเมืองพระ สระบัวคู่บ้าน การเกษตรฟูเฟื่อง พลเมืองอยู่เป็นสุข                ที่ตั้ง             อำเภอกันทรวิชัย เป็นอำเภอหนึ่งในจำนวน 11 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ ของจังหวัดมหาสารคาม ที่ว่าการอำเภออยู่ห่างจากจังหวัดระยะทาง 16 กิโลเมตร โดยไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 213 มหาสารคาม-กาฬสินธุ์            พื้นที่             มีพื้นที่ทั้งหมด 412  ตารางกิโลเมตร เป็นเนื้อที่ในเขตเทศบาลตำบลโคกพระ 3.66…