งานนมัสการพระธาตุนาดูน 20-28 กุมภาพันธ์ 2553

        ขอเชิญร่วมงานนมัสการ พระบรมธาตุนาดูน ณ พุทธมณฑลอีสาน อ.นาดูน จังหวัดมหาสารคาม นมัสการพระธาตุ ตักบาตรทำบุญ เพิ่มพูนบารมี  ปีละ 1 ครั้งสำหรับงานประเพณีนมัสการ พระบรมธาตุนาดูน ซึ่งจัดขึ้น 9 วัน 9 คืน ติดต่อกัน ปีนี้ ระหว่างวันที่ 20-28 กุมภาพันธ์ 2553 ในงานมีมหรสพ  ชมฟรี ตลอดงาน อาทิเช่น วันที่ 20 ก.พ. หมอลำ คณะ แก่นนครบันเทิงศิลป์ วันที่ 21 ก.พ. เดือนเพ็ญ อำนวยพร วันที่ 22 ก.พ. หมอลำ คณะ ประถมบันเทิงศิลป์ วันที่ 23 ก.พ.…

มหาสาคาม-ชาวมหาสารคามกว่า 500 คน ร่วมฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา เนื่องในสัปดาห์วันิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก

           ที่ลานธรรมพระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม กองทุนพัฒนาแลอนุรักษ์พระบรมธาตุาดูน ได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรขึ้นในสัปดาห์วันวิาขบูชามหาสารคาม ได้นำเหล่าพุทธศาสนิกชน ประอบด้วยผู้นำท้องถิ่ และประชาชนทั่วไปทังในจังหวัดและต่างจงหวัด กว่า 500 น เข้าร่วมปฏิบัติธรรม อันเป็นการพัฒนาด้านจิตใจของผู้นำท้องถิ่นและผู้ที่เข้ารวมปฏิบัติธรรม ให้ยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนานำไปใช้ในชีวิตประจำวัน                ทั้งจะช่วย ให้สังคมอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกไม่เบียดเบียนกัน อาศัยความเป็นเหตุเป็นผลในการตัดสินความถูกต้อง อีกท้งเป็นการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศานาและสืบทอดการประกอบศาสนพิธีเป็นพุทธบชาโดยผู้ที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรมได้พร้อมใจกันรักษาศีล 8 ทำวัตรเช้า เจริญจิตภาวนา ทำบุญตักบาต เข้าศึกษาธรรมกับพรวิทยากรประจำกลุ่ม เดินจงกรมฝึกสมาธิ และทำวัตรเย็น                และในวันที่ 8 พฤษภาคม 2551 ซึงตรงกับวันวิสาขบูชผู้ที่เข้าร่วมปฏิบติธรรมและเหล่าพุทธาสนิกชนจะร่วมกันเวยนเทียนรอบพระบรมธาุนาดูน เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์สัมาสัมพุทธเจ้า ขอบคุณ ผู้จัดการออนไลน์

กู่สันตรัตน์

กู่สันตรัตน์ บ้านกู่เนนเมือง ตำบลกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม กู่สันตรัตน์เป็น ศาสนสถาน ประจำโรงพยาบลที่เรียกว่า "อโรคยศาล" สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 18 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรขอม  ประกอบด้วยปราสาทประธานทรงสี่เหลี่ยมเพิ่มมุมก่อมุข ยื่นด้านหน้า หรือ ด้านทิศตะวันออก และวิหารตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ที่มุขด้านหน้าก่อด้วยศิลาแลงและหินทรายล้อมรอบด้วยกำแพงศิลาแลงมีโคปุระหรืออาคารประตูซุ้มขนาดใหญ่ทางด้านทิศตะวันออกนอกกำแพงด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีสระน้ำรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากรุด้วยศิลาแลง โบราณวัตถุที่สำคัญได้แก่ พระวัชรธร พระพุทธรูปนาคปรก พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ประติมากรรมหินทราย เหล่านี้เป็นที่เคารพในพุทธศาสนาลัทธิมหายาน รูปแบบศิลปขอมแบบบายน (ราว พ.ศ. 1720-1780) กรมศิลปากร ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 52 วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2478 และประกาศขอบเขตที่ดินโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 99 ตอนที่ 155 วันที่ 21 ตุลาคม 2525 พื้นที่ 5…

งานนมัสการพระธาตุนาดูน

อำเภอนาดูน ได้กำหนดจัดงานนมัสการพระธาตุนาดูนขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 15 กุมภาพันธ์ 2552 ณ บริเวณพระธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เพื่อส่งเสริมกิจกรรม เนื่องในวันมาฆบูชา วันสำคัญทางพุทธศาสนา อันเป็นการสืบทอดวิถีปฏิบัติอันดีงามของชาวพุทธให้คงอยู่สืบไป พระธาตุนาดูน หรือพุทธมณฑลอีสาน เป็นสถานที่ที่ค้นพบหลักฐาน ทางประวัติศาสตร์โบราณคดี ที่แสดงว่าบริเวณแห่งนี้ เคยเป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรื่องของนครจำปาศรี เมืองโบราณในอดีต อีกทั้งได้ขุดพบสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ บรรจุในตลับทองคำ เงิน และสำริด ซึ่งสันนิษฐานว่า มีอายุอยู่ในพุทธศตวรรษที่ 13 – 15 สมัยทวาราวดี จึงได้สร้างพระธาตุตามแบบสถูปที่ได้ค้นพบ และทุกปี จะมีการจัดงานนมัสการพระธาตุนาดูนขึ้น และในปีนี้กิจกรรมในงานประกอบด้วยขบวนแห่ประเพณี 12 เดือน, การทำบุญตักบาตร, การเวียนเทียนวันมาฆบูชา, การปฏิบัติธรรมวิปัสสนา, การออกนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ การแสดงแสง สี เสียง ประวัติความเป็นมานครจำปาศรี  และการจัดร้านสินค้าชุมชน  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กองทุนพระธาตุนาดูน  อำเภอนาดูน…

พระธาตุนาดูน

พระธาตุนาดูน มีเพื่อนๆ ใจดีส่งภาพพระธาตุนาดูน อัพเดทล่าสุดมาให้ลงในเว็บ... ซึ่งพระธาตุนาดูนเองก็ยังคงเป็นสถานที่ ที่เป็นโบราณสถาน และ สถานที่ท่องเทียวของจังหวัดมหาสารคาม ที่เป็นที่น่าสนใจและพี่น้องชาวพุทธนิยมเดินทางมาสักการะ หากมีโอกาสเดินทางมาจังหวัดมหาสารคามก็ไม่ควรพลาดที่จะมากราบไหว้ ครับ. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับพระธาตุนาดูน ดูได้จาก ลิงค์ที่ผมเคยลงไว้ครับ พระธาตุนาดูน