มหาสาคาม-ชาวมหาสารคามกว่า 500 คน ร่วมฏิบัติธรรมเจริญจิตภาวนา เนื่องในสัปดาห์วันิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลก

           ที่ลานธรรมพระบรมธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม กองทุนพัฒนาแลอนุรักษ์พระบรมธาตุาดูน ได้จัดให้มีการปฏิบัติธรรขึ้นในสัปดาห์วันวิาขบูชามหาสารคาม ได้นำเหล่าพุทธศาสนิกชน ประอบด้วยผู้นำท้องถิ่ และประชาชนทั่วไปทังในจังหวัดและต่างจงหวัด กว่า 500 น เข้าร่วมปฏิบัติธรรม อันเป็นการพัฒนาด้านจิตใจของผู้นำท้องถิ่นและผู้ที่เข้ารวมปฏิบัติธรรม ให้ยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนทางพุทธศาสนานำไปใช้ในชีวิตประจำวัน                ทั้งจะช่วย ให้สังคมอยู่ร่วมกันด้วยความผาสุกไม่เบียดเบียนกัน อาศัยความเป็นเหตุเป็นผลในการตัดสินความถูกต้อง อีกท้งเป็นการส่งเสริมวันสำคัญทางพระพุทธศานาและสืบทอดการประกอบศาสนพิธีเป็นพุทธบชาโดยผู้ที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรมได้พร้อมใจกันรักษาศีล 8 ทำวัตรเช้า เจริญจิตภาวนา ทำบุญตักบาต เข้าศึกษาธรรมกับพรวิทยากรประจำกลุ่ม เดินจงกรมฝึกสมาธิ และทำวัตรเย็น                และในวันที่ 8 พฤษภาคม …

Read More

กู่สันตรัตน์

กู่สันตรัตน์ บ้านกู่เนนเมือง ตำบลกู่สันตรัตน์ อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม กู่สันตรัตน์เป็น ศาสนสถาน ประจำโรงพยาบลที่เรียกว่า “อโรคยศาล” สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 18 สมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 แห่งอาณาจักรขอม  ประกอบด้วยปราสาทประธานทรงสี่เหลี่ยมเพิ่มมุมก่อมุข ยื่นด้านหน้า หรือ ด้านทิศตะวันออก และวิหารตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ที่มุขด้านหน้าก่อด้วยศิลาแลงและหินทรายล้อมรอบด้วยกำแพงศิลาแลงมีโคปุระหรืออาคารประตูซุ้มขนาดใหญ่ทางด้านทิศตะวันออกนอกกำแพงด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือมีสระน้ำรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ากรุด้วยศิลาแลง โบราณวัตถุที่สำคัญได้แก่ พระวัชรธร พระพุทธรูปนาคปรก พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ประติมากรรมหินทราย เหล่านี้เป็นที่เคารพในพุทธศาสนาลัทธิมหายาน รูปแบบศิลปขอมแบบบายน (ราว พ.ศ. 1720-1780) …

Read More

งานนมัสการพระธาตุนาดูน

อำเภอนาดูน ได้กำหนดจัดงานนมัสการพระธาตุนาดูนขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 15 กุมภาพันธ์ 2552 ณ บริเวณพระธาตุนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม เพื่อส่งเสริมกิจกรรม เนื่องในวันมาฆบูชา วันสำคัญทางพุทธศาสนา อันเป็นการสืบทอดวิถีปฏิบัติอันดีงามของชาวพุทธให้คงอยู่สืบไป พระธาตุนาดูน หรือพุทธมณฑลอีสาน เป็นสถานที่ที่ค้นพบหลักฐาน ทางประวัติศาสตร์โบราณคดี ที่แสดงว่าบริเวณแห่งนี้ เคยเป็นศูนย์กลางความเจริญรุ่งเรื่องของนครจำปาศรี เมืองโบราณในอดีต อีกทั้งได้ขุดพบสถูปบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ บรรจุในตลับทองคำ เงิน และสำริด ซึ่งสันนิษฐานว่า มีอายุอยู่ในพุทธศตวรรษที่ 13 – …

Read More

พระธาตุนาดูน

พระธาตุนาดูน มีเพื่อนๆ ใจดีส่งภาพพระธาตุนาดูน อัพเดทล่าสุดมาให้ลงในเว็บ… ซึ่งพระธาตุนาดูนเองก็ยังคงเป็นสถานที่ ที่เป็นโบราณสถาน และ สถานที่ท่องเทียวของจังหวัดมหาสารคาม ที่เป็นที่น่าสนใจและพี่น้องชาวพุทธนิยมเดินทางมาสักการะ หากมีโอกาสเดินทางมาจังหวัดมหาสารคามก็ไม่ควรพลาดที่จะมากราบไหว้ ครับ. สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับพระธาตุนาดูน ดูได้จาก ลิงค์ที่ผมเคยลงไว้ครับ พระธาตุนาดูน ไลค์ & แชร์:20

Read More